Dodacie lehoty
Vážení zákazníci! Z dôvodu súčasnej situácie s Covid-19 môže dôjsť k oneskoreniu pri objednávaní a prekládke tovaru od polovice apríla. Niektoré objednávky môžu byť doručené do 24 pracovných dní. Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť.
všetky pevné hovory sú bezplatné
(0) Recenzia

Xenical Originál

Terapeutické indikácie

Xenical v kombinácii s mierne nízko kalorickou diétou je indikovaný na liečbu obezity u pacientov s indexom telesnej hmoty (BMI) vyšším alebo rovným 30 kg/m2 alebo pacientov s nadváhou (BMI ≥ 28 kg/m2), u ktorých sa súčasne vyskytujú ďalšie rizikové faktory.

  • Dávkovanie a cena
  • Popis produktu
  • Recenzie výrobkov

Xenical Originál 120mg

Množstvo
Prémia
Pôvodná cena
Cena
42 pilulky
€74.88
€59.90
Vypredané
84 pilulky
€123.63
€98.90
Vypredané
126 pilulky
€162.38
€129.90
Vypredané
168 pilulky
€212.38
€169.90
Vypredané
252 pilulky
€299.88
€239.90
Vypredané

Liečba orlistatom sa musí ukončiť po 12 týždňoch, ak sa u pacientov nedocieli aspoň 5 % úbytok telesnej hmotnosti od začiatku liečby.

Dávkovanie a spôsob podávania

Odporúčaná dávka orlistatu je jedna 120 mg kapsula, ktorá sa zapíja vodou bezprostredne pred jedlom, počas neho alebo najneskôr 1 hodinu po každom hlavnom jedle. Dávka orlistatu sa má vynechať, ak sa vynechá jedlo alebo ak neobsahuje nijaký tuk.

Pacienti majú mať vyváženú stravu, dodržiavať mierne nízko kalorickú výživnú diétu, v ktorej má 30 % kalórií pôvod v tuku. Odporúča sa strava bohatá na ovocie a zeleninu. Denný príjem tukov, cukrov a bielkovín sa má rovnomerne rozdeliť do troch hlavných jedál.

Zistilo sa, že zvýšenie dennej dávky orlistatu na 120 mg trikrát denne nepreukázalo ďalší prínos. Orlistat spôsobuje zvýšenie obsahu tuku v stolici už 24 – 48 hodín po užití dávky. Obsah tuku v stolici sa vracia na hodnoty pred liečbou v priebehu 48 – 72 hodín po vysadení liečby.

Osobitné skupiny pacientov

Účinok orlistatu u pacientov s poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek, u detí a starších pacientov nebol skúmaný.

Indikácia sa netýka použitia Xenicalu u detí.

Kontraindikácie:

- precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

- chronický malabsorbčný syndróm

- cholestáza

- dojčenie

Zvláštne upozornenie

V klinických skúškach bol úbytok hmotnosti v dôsledku liečby orlistatom u pacientov s diabetom II. typu nižší ako u pacientov bez diabetu. Počas užívania orlistatu sa má starostlivo sledovať antidiabetická liečba.

Ak sa orlistat užíva spoločne so stravou s vyšším obsahom tukov (napr. v diéte 2 000 kcal/deň, > 30 % kalórií pochádza z tuku, čo zodpovedá > 67 g tuku), zvyšuje sa možnosť výskytu nežiaducich reakcií na tráviaci systém. Denný príjem tuku sa musí rovnomerne rozdeliť do troch hlavných jedál. Ak sa orlistat užije so stravou s veľmi vysokým obsahom tukov, zvyšuje sa pravdepodobnosť nežiaducich reakcií na tráviaci trakt.

Pri užívaní lieku Xenical sa popísali prípady krvácania z konečníka. V prípade závažných a/alebo pretrvávajúcich symptómov má predpisujúci lekár urobiť dodatočné vyšetrenie.

Odporúča sa použiť ďalšiu doplňujúcu kontraceptívnu metódu, aby sa predišlo možnému zlyhaniu perorálnych kontraceptív, ktoré sa môže vyskytnúť v prípade závažnej hnačky.

Odporúča sa sledovať koagulačné parametre u pacientov súbežne liečených perorálnymi antikoagulanciami.

Užívanie orlistatu môže byť spojené s hyperoxalúriou a oxalátovou nefropatiou , čo niekedy vedie k zlyhaniu obličiek. Toto riziko sa zvyšuje u pacientov so základným chronickým ochorením obličiek a/alebo s depléciou objemu (pozri časť 4.8).

Môže dôjsť k zriedkavému výskytu hypotyreózy a/alebo k zníženej kompenzácii hypotyreózy. Mechanizmus, hoci nie je preukázaný, môže spočívať v zníženej absorpcii jódových solí a/alebo levotyroxínu.

Pacienti užívajúci antileptiká: Z dôvodu zníženia absorpcie antiepileptických liekov môže orlistat ovplyvniť liečbu antikonvulzívami, čo vedie ku kŕčom.

Antiretrovirotiká na HIV: Orlistat môže potenciálne znížiť absorpciu antiretrovírusových liekov na liečbu HIV a môže negatívne ovplyvniť účinnosť antiretrovírusových liekov na liečbu HIV.

Interakcie

Cyklosporín

V interakčnej štúdii liek – liek sa pozorovalo zníženie plazmatických hladín cyklosporínu v krvi a tiež bolo hlásené v niekoľkých prípadoch, keď sa súčasne podával orlistat. Toto môže viesť k zníženiu imunosupresívnej účinnosti. Preto sa táto kombinácia neodporúča. Avšak, ak je súčasné podávanie nevyhnutné, majú sa častejšie sledovať hladiny cyklosporínu v krvi u pacientov liečených cyklosporínom po pridaní orlistatu a po ukončení liečby orlistatom. Hladiny cyklosporínu v krvi musia byť monitorované až do ich stabilizácie.

Akarbóza

Vzhľadom na chýbanie farmakokinetických interakčných štúdií sa má vyvarovať súčasnému podávaniu orlistatu s akarbózou.

Perorálne antikoagulancia

Ak sa podáva varfarín alebo iné antikoagulancia v kombinácii s orlistatom, musia sa monitorovať hodnoty medzinárodného normalizovaného pomeru (INR).

Vitamíny rozpustné v tukoch

Liečba orlistatom môže potenciálne poškodiť absorpciu vitamínov rozpustných v tukoch (A, D, E a K). Veľká väčšina pacientov, ktorá bola v klinických štúdiách liečená orlistatom až dva plné roky, mala hladiny vitamínu A, D, E, K a beta-karoténu v normálnom rozsahu. Kvôli zabezpečeniu primeranej výživy je potrebné pacientom s redukčnou diétou odporučiť stravu bohatú na ovocie a zeleninu, prípadne by sa mohlo zvážiť užívanie multivitamínových doplnkov. Ak sa odporučí multivitamínový doplnok, má sa užívať najmenej dve hodiny po podaní orlistatu alebo pred spaním.

Amiodarón

Fertilita, tehotenstvo a dojčenie

Čo sa týka orlistatu, nie sú dostupné žiadne klinické údaje o užívaní v gravidite.

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.

Počas laktácie je užívanie orlistatu kontraindikované, pretože nie je známe, či sa orlistat vylučuje do materského mlieka.

Schopnosť

Xenical nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky orlistatu sa v prvom rade prejavujú v gastrointestinálnom trakte. Výskyt nežiaducich účinkov sa znižuje pri dlhodobom užívaní orlistatu.

Nežiaduce účinky sú uvedené v zozname podľa orgánových systémov a frekvencie výskytu. Frekvencie sú definované ako veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000) vrátane izolovaných výskytov.

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Nasledujúca tabuľka nežiaducich účinkov (v prvom roku liečby) je založená na nežiaducich účinkoch, ktoré sa pozorovali vo frekvencii > 2 % a s výskytom ≥ 1 % oproti placebu počas klinických štúdií.

Predávkovanie

Nezistili sa žiadne nežiaduce účinky lieku, ak sa podával orlistat v jednotlivých dávkach 800 mg a viacnásobných dávkach do 400 mg trikrát denne počas 15 dní jedincom s normálnou telesnou hmotnosťou a obéznym jedincom. Okrem toho sa obéznym pacientom podávali dávky 240 mg 3 x denne počas 6 mesiacov. Vo väčšine prípadov predávkovania orlistatom, na základe postmarketingových skúseností, sa buď nepozorovali žiadne nežiaduce účinky alebo sa pozorovali nežiaduce účinky, ktoré sú podobné nežiaducim účinkom pozorovaným pri odporúčanej dávke.

V prípade významnejšieho predávkovania orlistatom sa odporúča pozorovanie pacienta počas 24 hodín. Na základe štúdií vykonaných u ľudí a na zvieratách, akékoľvek systémové účinky zodpovedajúce inhibičným vlastnostiam orlistatu na lipázu majú byť rýchlo reverzibilné.

  • Rýchle dodanie
  • Ochrana dát
  • Bezpečná platba
  • Podporná služba
  • 100% kvalita

Zľava 20%

plus ďalšie ponuky po ceste